Ważne informacje dla Rodziców, czytaj więcej.. (kliknij tutaj)

Przeczytaj..

kids read

Procedura ewakuacji przedszkola

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest znać niniejszą procedurę ewakuacji.
 2. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców jest zaznajomienie dzieci z zasadami ewakuacji przedszkola.
 3. W razie ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie przedszkola mają obowiązek zastosowania się do niniejszej procedury oraz wykonywania poleceń dyrektora, innych osób prowadzących ewakuację oraz poleceń służb ratunkowych.
 4. Przerwanie ewakuacji i powrót do budynku może zarządzić wyłącznie dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 2

Sygnał alarmowy

 1. Ustala się sygnał alarmowy, którym jest   głośny sygnał dźwiękowy.
 2. Sygnał alarmowy uruchamiany jest na polecenie dyrektora albo innej upoważnionej przez dyrektora osoby. W razie pożaru sygnał alarmowy ma prawo uruchomić każdy, kto zauważył ogień.
 3. Zabronione jest używanie sygnału alarmowego do innych celów niż ewakuacja lub jej ćwiczenie.

§ 3

Postępowanie po usłyszeniu sygnału alarmowego

 1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby przebywające na terenie przedszkola mają obowiązek natychmiast rozpocząć ewakuację.
 2. W czasie ewakuacji należy zachować spokój; nie wolno ulegać panice.
 3. Osoby, które mają dostęp do telefonu, a które mają wiedzę na temat zagrożenia, jakie spowodowało wszczęcie alarmu, powiadamiają służby ratunkowe. Służbom ratunkowym przekazuje się zwięzłą informację o lokalizacji ewakuowanego budynku, źródle zagrożenia bezpieczeństwa zbiorowego, jego rozmiarach oraz o liczbie poszkodowanych, jeśli powiadamiający ma wiedzę, że taka sytuacja ma miejsce. Osoba powiadamiająca służby ratunkowe ma obowiązek podać także swoje personalia, jak również upewnić się, że zgłoszenie zostało przyjęte (należy zanotować lub zapamiętać personalia osoby przyjmującej zgłoszenie). O fakcie powiadomienia służb należy zameldować dyrektorowi szkoły.
 4. Nauczyciele sprawujący w momencie wszczęcia alarmu opiekę nad dziećmi zajmują się ewakuacją swojej grupy. Nakazują dzieciom niezwłoczne opuszczenie budynku, podając kierunek drogi ewakuacyjnej oraz miejsce zbiórki.
 5. Należy pozostawić na miejscu wszystkie przedmioty.
 6. Dzieci ewakuują się w zwartej grupie. Pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia, jako ostatni opuszcza nauczyciel, pod opieką którego jest grupa.
 7. Ewakuacja odbywa się drogami ewakuacyjnymi ustalonymi w planie dróg ewakuacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 8. Woźny oraz inne wyznaczone osoby otwierają wszystkie drzwi prowadzące na zewnątrz budynku. Osoby odpowiedzialne za otwarcie drzwi obowiązane są udzielić pomocy w sprawnym wyprowadzeniu dzieci na zewnątrz budynku oraz ich odprowadzeniu na miejsce zbiórki.

§ 4

Postępowanie na miejscu I etapu ewakuacji

 1. Miejscem zbiórki wszystkich ewakuowanych osób po opuszczeniu budynku przedszkola (I etap ewakuacji) jest  ogród przedszkolny.
 2. Miejsce zbiórki podzielone jest na sektory. Osoby ewakuowane zajmują miejsca w odpowiednich sektorach, zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzają obecność swoich wychowanków. O każdym przypadku nieobecności dziecka lub innej osoby ewakuowanej należy zawiadomić służby prowadzące akcję ratunkową oraz dyrektora. Osobom prowadzącym akcję należy podać charakterystykę wyglądu zaginionej osoby, imię i nazwisko oraz miejsce, w którym osoba ta była widziana po raz ostatni.
 4. Nauczyciele – opiekunowie grup zobowiązani są sprawdzić stan zdrowia podopiecznych. Należy upewnić się, czy żadne z dzieci nie zostało poszkodowane, nie doznało urazów, nie uskarża się na zawroty głowy, ból głowy, nudności. Wszystkim poszkodowanym należy udzielić pomocy przedmedycznej.
 5. Nauczyciele – opiekunowie grup meldują dyrektorowi lub osobie wyznaczonej przez dyrektora do kierowania ewakuacją o sprawdzeniu obecności w swych grupach oraz o ustaleniu, czy wśród ewakuowanych nie ma poszkodowanych.
 6. Po stwierdzeniu, że na miejscu zbiórki obecne są wszystkie osoby podlegające ewakuacji, dyrektor lub upoważniona przez niego osoba do kierowania ewakuacją zarządza przejście na miejsce II etapu ewakuacji.

§ 5

Postępowanie na miejscu II etapu ewakuacji

 1. Miejscem schronienia w II etapie ewakuacji jest Szkoła Podstawowa Nr 46 ul Felczaka 13.
 2. Przejście na miejsce II etapu ewakuacji następuje w zwartych grupach pod nadzorem opiekunów poszczególnych grup.
 3. Po przejściu na miejsce II etapu ewakuacji nauczyciele ponownie sprawdzają obecność podopiecznych.
 4. Osoby ewakuowane na miejscu II etapu ewakuacji oczekują na zarządzenie o zakończeniu ewakuacji oraz na ewentualne dalsze zarządzenia.
 5. W razie konieczności odbioru dzieci przez rodziców zawiadamia się ich o ewakuacji oraz o miejscu, w którym mogą oni odebrać swoje dzieci. Odbiór każdego dziecka przez rodzica należy odnotować.

§ 6

Ćwiczenia ewakuacyjne

 1. Dla uzyskania sprawności działania w razie konieczności ewakuacji przeprowadza się okresowo próbną ewakuację. Ćwiczenia takie odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Ćwiczenie ewakuacji odbywa się przy zaangażowaniu sił własnych, chyba że ćwiczenia odbywają się na wniosek służb ratunkowych.
 3. Ćwiczenie ewakuacji odbywa się po wcześniejszym jego zaplanowaniu i omówieniu na radzie pedagogicznej.
My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact