Ważne informacje dla Rodziców !

Przeczytaj..

kids read

Procedura przeprowadzania diagnozy wstępnej i końcowej oraz przygotowania informacji o gotowości szkolnej

 

 

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół,
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2572 ze zm.).

 

1. Procedura dotyczy wychowawców grup rocznego wychowania przedszkolnego.

2. Wychowawca przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia program zawierający narzędzia do diagnozowania do 30 lipca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym będzie prowadzić grupę rocznego przygotowania przedszkolnego. Wychowawca ma prawo do modyfikacji arkusza diagnostycznego, dostosowując go do potrzeb własnych, uwzględniając specyfikę grupy.

3. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji dziecka na bieżąco odnotowywanej w „Zeszycie obserwacji” w postaci krótkiej notatki z datą.

4. Wychowawca oprócz ciągłej obserwacji dokonuje także dwukrotnie w ciągu roku diagnozy umiejętności dzieci:

  • diagnoza wstępna dokonywana jest w okresie od 1 października do 15 listopada; o jej wynikach rodzic jest informowany do 30 listopada podczas osobistego spotkania z wychowawcą, a odbiór dokumentu potwierdza podpisem z adnotacją „Zapoznałem się i odebrałem ”,
  • diagnoza końcowa skutkująca sporządzeniem informacji o gotowości szkolnej dokonywana w okresie od 1 marca do 15 kwietnia; o jej wynikach rodzic jest informowany do 30 kwietnia podczas osobistego spotkania z wychowawcą, a odbiór dokumentu potwierdza podpisem z adnotacją „Zapoznałem się i odebrałem ”.

5. Diagnozy dokonywane są na podstawie obserwacji, diagnostycznych kart pracy oraz prac dziecka. Działania wychowawcy muszą być planowe, celowe i kompleksowe (obejmujące wszystkie obszary podstawy programowej i wszystkie obszary rozwoju dziecka). Zaleca się stosowanie jednego arkusza diagnostycznego dla każdego dziecka dla obu diagnoz. Wyniki każdej z nich należy nanieść innym kolorem odpowiednio opisanym w legendzie.

6. Wychowawca do 20 czerwca przygotowuje zestawienie zbiorcze ustalonych wyników poziomu umiejętności dzieci z całej grupy i przedstawia je na radzie pedagogicznej wraz z wnioskami do dalszej pracy. W zestawieniach uwzględnia się następujące poziomy opanowania umiejętności: umiejętności opanowane, umiejętności opanowane częściowo, umiejętności nieopanowane.

7. Karty obserwacji dzieci stanowią część „Teczki dziecka” i są archiwizowane. Karty pracy, które służyły do oceny poziomu umiejętności dzieci, przekazywane są rodzicom wraz z innymi wytworami prac dzieci, chyba że wychowawca zdecyduje inaczej ze względu na wyjątkowość sytuacji konkretnego dziecka.

 

Ważne informacje

Szanowni Państwo, opłaty za przedszkole wnosimy do 7go dnia miesiąca.

Numer konta:
98 1020 4795 0000 9902 0278 2969

Powyższy numer konta nie służy do wnoszenia opłat za rytmikę, logopedię i inne zajęcia dodatkowe.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact