Przeczytaj..

kids read

 

Procedury współpracy ze specjalistami

w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Cel

Procedura została opracowana w celu doprecyzowania zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka,po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych ze względuna:

 • wyjątkowe uzdolnienia,
 • trudności w uczeniu się,
 • zaburzenia komunikacji językowej,
 • przewlekłą chorobę,
 • sytuację kryzysową lub traumatyczną,
 • zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny – sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
 • trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymilub ze zmianą środowiska edukacyjnego, z tym związaną z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Zakres

Procedura dotyczy usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu oraz ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli i rodziców od momentu podjęcia opieki nad dzieckiem przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

Nauczyciele i specjaliści – psycholog, pedagog, terapeuta, logopeda:

 • organizują zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub zajęcia specjalistyczne,
 • prowadzą badania i działania diagnostyczne,
 • podejmują działania z zakresu profilaktyki,
 • wspierają nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej,
 • ściśle współpracują z sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej.

 

Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje on działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę nauczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój i mogą występować z wnioskiem o objęcie dziecka pomocą, a także uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców, organizowanych w miarę potrzeb również przez specjalistów spoza przedszkola. Korzystają ponadto z fachowych porad i konsultacji psychologa, logopedy i terapeuty zatrudnionych w przedszkolu oraz dyrektora.

 

Nauczyciele i specjaliści powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za współdziałanie ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, a także troszczyć o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i właściwe prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielanego wsparcia.

 

Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 3. Zapoznanie nauczycieli i specjalistów w dziedzinie wychowania oraz rodziców z treścią procedur.
 4. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2015r.

 

Zadania nauczycieli oraz specjalistów w zakresie organizowania pomocy

Praca zespołowa nauczycieli i specjalistów ma umożliwić sprawniejsze oraz pełniejsze rozpoznanie potrzeb dziecka (na podstawie różnych punktów widzenia oraz kompetencji osób udzielających wsparcia) oraz opracowanie spójnego planu pomocy dziecku.

Współpraca nauczycieli i specjalistów, wykorzystująca jednocześnie zasoby wewnętrzne przedszkola oraz lokalne, ma umożliwić fachowe i bezzwłoczne udzielenie dziecku pomocy bez zbędnej biurokracji. Poza wsparciem udzielanym w ramach bieżącej pracy z dzieckiem umożliwia się w przedszkolu prowadzenie w formie zajęć rozwijających uzdolnienia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym.

W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel i specjalista niezwłocznie udzielają jej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola lub wyznaczonego przez dyrektora koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zakres współpracy nauczycieli ze specjalistami w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nauczyciele w okresie dokonywania obserwacji poziomu rozwoju dziecka w miarę potrzeb zwracają się na piśmie do specjalistów o zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu wspierania jego rozwoju, określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub sposobów wspierania jego mocnych stron, a także celem zdiagnozowania sytuacji wychowawczej, by wspomóc nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.Po dokonaniu diagnozy specjaliści obejmują dziecko pomocą, po pisemnym poinformowaniu dyrektora i przyznaniu określonej liczby godzin oraz form pomocy.

Współpraca nauczycieli ze specjalistami powinna polegać na:

 • wspólnym, w miarę potrzeb, rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień poszczególnych dzieci oraz zaplanowaniu odpowiedniego wsparcia związanego z rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień,
 • organizowaniu przez specjalistów badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka, aby wyodrębnić te maluchy, którym potrzebne będzie wsparcie, czyli organizowanie zajęć specjalistycznych,
 • wspólnym z nauczycielami podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki powstawania zaburzeń komunikacji językowej poprzez cykliczne organizowanie zajęć z dziećmi, którym nauczyciel udziela pomocy w trakcie bieżącej pracy,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • ustalaniu indywidualnego lub grupowego planu pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej,
 • wspólnym, w miarę możliwości i potrzeb, dokonywaniu oceny postępów dziecka oraz ustalaniu wniosków do dalszej pracy z nim.

 

Zakres współpracy nauczycieli prowadzących grupę przedszkolną z rodzicami dziecka

 1. Nauczyciel podczas wstępnych obserwacji poziomu rozwoju dziecka ma obowiązek współpracować z rodzicami w celu zdiagnozowania środowiska rodzinnego, by prawidłowo sformułować potrzeby rozwojowe podopiecznego.
 2. Po ustaleniu indywidualnych lub grupowych planów pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej, warto przedstawić rodzicom, na czym polega udzielanie pomocy, oraz przekazać informacje o działaniach, jakie rodzic może podejmować w domu, by wsparcie w rozwoju było pełne.
 3. Po dokonaniu oceny postępów dziecka i ustaleniu wniosków do dalszej pracy należy przekazać te wnioski rodzicom.
 4. Nauczyciele i specjaliści w ramach współpracy powinni zachęcać rodziców do uczestnictwa w organizowanych dla nich spotkaniach i w szkoleniach grupowych.

 

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z dyrektorem w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zadania nauczycieli i specjalistów po rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka (maksymalnie do listopada, a następnie w kwietniu, kiedy wstępnie należy zaplanować liczbę godzin i form organizowania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w projekcie arkusza organizacji pracy przedszkola):

 1. Nauczyciele informują dyrektora o potrzebie objęcia określonych dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną podczas bieżącej pracy.
 2. Specjaliści informują dyrektora o konieczności zorganizowania dla określonych dzieci zajęć rozwijających uzdolnienia lub specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, o charakterze terapeutycznym. Dyrektor po uwzględnieniu wymiaru godzin ustalonych dla poszczególnych metod udzielania dzieciom pomocy określa formę i czas trwania pomocy dla każdego dziecka, o czym bezzwłocznie i na piśmie powiadamia nauczycieli i specjalistów oraz rodziców.
 3. Nauczyciele i specjaliści prowadzą odpowiednią dokumentację pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej i składają sprawozdania z efektów prowadzonych zajęć w terminach określonych przez dyrektora (np. dwa razy w roku).

 

Zakres działania dyrektora w zakresie organizowania pomocypsychologiczno - pedagogicznej

 1. Dyrektor powołuje koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, by ułatwić współpracę pomiędzy nauczycielami i specjalistami oraz uprościć zasady organizowania pomocy.
 2. Po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub specjalistów dyrektor przedszkola lub koordynator powiadamia innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie organizowania dla dziecka pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy lub w formie zajęć specjalistycznych.
 3. Dyrektor po zebraniu niezbędnych danych od koordynatora informuje rodziców o możliwościach i rodzaju udzielanej pomocy.
 4. Dyrektor (koordynator) ustala terminy pracy specjalistów z dzieckiem.
 5. Dyrektor informuje rodziców na piśmie o przyznanej dziecku pomocy, tj. jej formach, okresie udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 

Zakres współpracy koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dyrektorem

Koordynator:

 1. Zbiera informacje od nauczycieli i specjalistów o dzieciach potrzebujących organizowania dla nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej i informuje o nich dyrektora.
 2. Ustala z dyrektorem wymiar godzin i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych dzieci.
 3. Przygotowuje pisemne powiadomienia dla rodziców o ustalonych dla dziecka formach, sposobach wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno­-pedagogicznej, które podpisuje dyrektor.
 4. Składa sprawozdania z organizowanej i udzielnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dwa razy do roku wraz z analizą postępów rozwojowych na podstawie uzyskanych od nauczycieli i specjalistów pisemnych informacji.
 5. Opracowuje arkusze ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w uzgodnieniu z dyrektorem – dwa razy do roku lub w miarę potrzeb.
 6. Przedstawia dyrektorowi uzgodnione z nauczycielami i specjalistami potrzeby materialne lub w zakresie współpracy związane z organizowaniem pomocy.

 

Zakres współpracy koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej z nauczycielami i specjalistami

Koordynator współpracuje z nauczycielami i specjalistami poprzez:

 1. Wspólne uzgadnianie z nauczycielami i specjalistami (na podstawie zebranych rekomendacji) propozycji wymiaru godzin i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych dzieci.
 2. Zbieranie od nauczycieli i specjalistów informacji o skuteczności udzielanej pomocy w oparciu o opracowane narzędzia badawcze.
 3. Koordynowanie działań nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Organizowanie spotkań dla nauczycieli i specjalistów celem wypracowania spójnych zasad współdziałania.

 

Zakres współpracy koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej z rodzicami

Koordynator:

 1. Zapoznaje rodziców z proponowanymiprzez przedszkoleformami pomocy dla rodziny oraz warunkami współpracy z rodziną – na początku roku szkolnego.
 2. Informuje rodziców o możliwości składania wniosku o udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Informuje rodziców na piśmie o ustalonychdla dziecka formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno­-pedagogicznej, które podpisuje dyrektor.
 4. Zbiera od rodziców zgody na prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Organizuje i uczestniczy w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców.

 

Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Do dokumentacji badań i czynności uzupełniających prowadzonych w przedszkolu, w szczególności przez nauczyciela, pedagoga, psychologa, logopedę, należy dokumentacja wytworzona na bazie prowadzonych badań i działań diagnostycznych:

 • informacja dla rodziców o zamiarze prowadzenia zajęć pomocy psychologiczno - pedagogicznej, oraz o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zgoda rodziców na prowadzenie zajęć,
 • arkusz ewaluacyjny udzielanej dziecku pomocy uzupełniany w końcówce roku szkolnego,
 • opinie wystawiane dzieciom przez nauczycieli (wymagane są m.in. przy kierowaniu dzieci na badania do poradni),
 • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • informacja (wniosek) nauczyciela lub specjalisty do dyrektora przedszkola o potrzebie udzielenia pomocy,
 • wniosek nauczyciela o przebadanie przez specjalistę.

Ważne informacje

Szanowni Państwo, opłaty za przedszkole wnosimy do 7go dnia miesiąca.

Numer konta:
98 1020 4795 0000 9902 0278 2969

Powyższy numer konta nie służy do wnoszenia opłat za rytmikę, logopedię i inne zajęcia dodatkowe.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact