Ważne informacje dla Rodziców, czytaj więcej.. (kliknij tutaj)

Przeczytaj..

kids read

Koncepcja pracy

Przedszkole Publiczne Nr 31  „Żaczek” w  Szczecinie

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.
Podstawa prawna:
1.    Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
2.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
3.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
4.    Statut Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie

 

O naszym przedszkolu


Przedszkole Publiczne Nr 31 w Szczecinie zlokalizowane jest w centrum miasta, w pięknej okolicy, nieopodal Jasnych Błoni i Parku Kasprowicza. W budynku mieszczą się przestronne sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i zaplecze pionu żywienia. Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym.Ogród przedszkolny jest przygotowany do zabaw i zajęć ruchowych.Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny rozwój, uczy przez zabawę. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się ważne, kochane, akceptowane, szczęśliwe i bezpieczne. Przedszkole zapewnia wychowankom nie tylko realizację podstawy programowej, lecz także umożliwia udział w zajęciach dodatkowych - bezpłatnych i płatnych. Nasze przedszkole stawia na wszechstronny rozwój każdego wychowanka. Nauczycielki przedszkola dzielą się swoja wiedzą prowadząc zajęcia otwarte dla studentów WSH, TWP, Collegium Balticum  i US w Szczecinie. Chętnie przyjmujemy studentów na praktyki. W przedszkolu pracuje 18 nauczycieli i 16 pracowników niepedagogicznych. Twórcza, miła i zawsze uśmiechnięta kadra systematycznie podnosi swe kwalifikacje, uczestnicząc w studiach podyplomowych, warsztatach, kursach i szkoleniach.


Koncepcja pracy przedszkola uwzględnia opisane warunki, w jakich funkcjonuje placówka.

 

Misja przedszkola

  Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Edukacja opiera się na doświadczaniu. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez zmysły i działanie. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy dobrych zachowań. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Naszą działalność opisuje cytat: „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.

 

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

1.    Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
2.    Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
3.    Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
4.    Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
5.    Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
6.    Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

•    zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
•    zasadę aktywności,
•    zasadę indywidualizacji,
•    zasadę organizowania życia społecznego,
•    zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Od wielu lat dzieci mają kontakt z językiem angielskim dzięki czemu rozwijają kompetencje językowe. Nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób. Przedszkole stwarza dzieciom możliwości uczestnictwa w zajęciach, gdzie muzyka wyzwala naturalną potrzebę ruchu, oddziałuje na rozwój dziecka, rozwija mowę, pozwala poznać świat matematyki, plastyki, wpływa silnie na wrażenia i głębokie przeżycia. Przedszkole rozwija wrażliwości dziecka poprzez organizację zajęć pozwalając   zetknąć się z muzyką klasyczną. Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

 


Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

•    posiada:

o    motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
o    umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
o    umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
o    umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
o    umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
o    twórczego rozwiązywania zadań,
o    odpowiedni poziom samodzielności,
o    gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
o    umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
o    podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
o    poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;


•    przestrzega:

o    praw innych ludzi,
o    zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
o    zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

•    dostrzega i szanuje:

o    potrzeby innych ludzi,
o    odmienne postawy, przekonania, upodobania,
o    symbole narodowe,
o    środowisko naturalne;

•    nie obawia się:

o    występować publicznie,
o    reprezentować grupę, przedszkole,
o    dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
o    wykazywać inicjatywy w działaniu,
o    prosić o radę lub pomoc.

 

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

•    modyfikacji realizowanych programów,
•    planowania miesięcznego,
•    do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
•    indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.

Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno- -pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.


Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

•    systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
•    zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
•    informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
•    prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
•    zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

•    rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
•    rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
•    wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
•    wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
•    rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

•    Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.
•    Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.
•    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.
•    Promocja zdrowia.
•    Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.
•    Inne zadania.

 

Realizacja zadań ma następujące formy:

•    zebrania ogólne i zebrania grupowe,
•    zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
•    konsultacje i porady indywidualne,
•    kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
•    organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
•    organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
•    organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
•    angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.
Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją wielkopolską. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

•    Pasowanie na przedszkolaka,
•    Sprzątanie świata
•    Urodziny marchewki
•    Międzynarodowy Dzień muzyki
•    Dzień Edukacji Narodowej
•    Dzień Niepodległości
•    Dzień Pluszowego Misia
•    Dzień zadumy – pamiętamy o bliskich którzy odeszli
•    Święto Dyni
•    Mikołajki,
•    Jasełka
•    Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia,
•    bal karnawałowy,
•    Przegląd umiejętności językowych Chldern in the English
•    Cała Polska czyta dzieciom
•    biesiada z Babcią i Dziadkiem,
•    Przegląd tańca z okazji Dnia Kobiet
•    Kiermasz Wielkanocny
•    Przegląd „ Muzyka i ruch czyli bajka bez słów”
•    Święto konwalii
•    Dzień sportu
•    Dzień dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe
•    Wycieczka nad morze
•    Święto Rodziny,
•    Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe.
•    Pierwszy dzienniczek ucznia

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

 

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, psycholog. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

                                      

      

   Priorytety na lata  2016/2021:

 

Rok szkolny 2016-2017 – Rok rozwoju czytelnictwa
            „Książka przyjacielem przedszkolaka”

Zadanie:
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą,             sztuką i teatrem.

Cele:
1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.
3. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych                                    i "nowatorskich" rozwiązań.
4. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, w tym kontynuacja wczesnej nauki czytania wg. I. Majchrzak.
5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Działania:
1.Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach,                     a w szczególności w sferze rozwoju językowego ,m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
• analiza treści pozycji literackich,
• przedstawianie ich treści własnymi słowami,
• układanie krótkich opowiadań,
• zabawy słownikowe,
• inscenizowanie,
• nauka wierszyków, wyliczanek,
• tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
• poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
• ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
4. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.
5. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.
6. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
7. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
8. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.
9. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celuwymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.
10. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci.
Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty obserwacji dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Kart kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, Hospitację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniająca,
Analizę dokumentów i danych.
Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym2016/2017, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2017 r.
Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty dzieci:
1. Często uczestniczą w imprezach kulturalnych
2. Są śmiałe i otwarte na kontakty
3. Poprawnie wypowiadają się
4. Mają bogaty słownik
5. Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych
6. Obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka,malarstwo, literatura
7. Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów
8. Poznają bogactwo języka literackiego
9. Potrafią inscenizować teksty i odgrywać tzw. mini role
10. Interesują się tekstem i literami
11. Podejmują działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy
12. Odreagowują negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

 

Rok szkolny 2017-2018 – Rok rozwoju w zakresie przyrody
       „Przedszkolak przyjacielem przyrody”

Zadanie:
Poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie z ich wzrastającymi możliwościami intelektualno – percepcyjnymi.   Pobudzanie do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania.
 Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.
 Zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami.

Cele:
- Poznanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska.
- Kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk  i obiektów w środowisku człowieka.
- Wyrabianie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka.
- Formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań wobec określonych zjawisk i obiektów przyrodniczych, a także względem czynów podejmowanych przez ludzi.


Działania:
Tworzenie warunków do obserwacji , badań, eksperymentowania, dzięki  czemu stosunek dziecka do obiektów przyrodniczych, ekosystemów stanie się bardziej osobisty. Stanowienie edukacji z zakresu ochrony i kształtowania środowiska człowieka   składową częścią  działalności opiekuńczo – rozwojowo – wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela i rodziców.    Organizowanie  konkretnych działań w środowisku i dla środowiska.Sprzyjanie dzieciom w zadawaniu dorosłym „kłopotliwych, ekologicznych pytań”, wytykaniu sprawców zagrożeń, poznawaniu piękna swojego regionu. Pobudzanie do refleksji
 i zachęcanie do działań na rzecz środowiska.


Monitorowanie
Dotyczyć będzie rozwoju społeczno- ekologicznego.
Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja  programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2017/2018, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2018 r.

Oczekiwane efekty dzieci:

- znają słownictwo o treści przyrodniczo-ekologicznej,
- znają zasady ochrony przyrody,
- dostrzegają nieprawidłowości i reaguje na nie w trosce o przyrodę,
- uczestniczą w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
- wiedzą na czym polega ekologiczny styl życia– promocja zdrowia,
- rozumieją znaczenie powietrza w życiu człowieka,
- znają przyczyny zanieczyszczenia powietrza,
- znają znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin,
- rozumieją stałość obiegu wody w przyrodzie i przyczyn jej występowania w różnych     postaciach,
- mają właściwy nawyk dotyczący oszczędzania wody,
- znają sposoby korzystania ze słońca i ochrony przed jego nadmiernym promieniowaniem.


Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 


Rok Szkolny 2018 – 2019 – Rok wartości wychowawczych
"Nasze emocje i uczucia"

Zadanie:
Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.

Cele:
1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej
2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
3. Poznanie własnych praw i obowiązków
4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci
6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności


Działania:
1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.
2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:
• aranżacja i modernizacja sal
• stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy
3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka
• prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych
• prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).
4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.
5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.
6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych
• opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.
• dostarczanie wzorów właściwego zachowania się
• ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.
7. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.


Monitorowanie:
Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej.
Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.
Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2018/2019, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu2019 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Rok szkolny 2019/2020
"Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"

Zadania:
Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

Cele:
1. Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności
2. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki
3. Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka
4. Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania
5. Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)
6. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych
7. Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną


Działania:
1.Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:
• udział dzieci w koncertach muzycznych
• śpiew indywidualny, zbiorowy
• taniec
2. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań"
3. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej
4. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)
5. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:
• udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
• organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola
6. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:
7. doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych
• eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku
• ćwiczenia emisyjne
• śpiewanie i słuchanie piosenek
• urządzenie w salach "kącików muzycznych"
• samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu
• łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr)
• opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka


Monitorowanie
Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji muzycznej i edukacji regionalnej dzieci. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji karty dokumentowania kształcenia ustawicznego, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca oraz analiza dokumentów i danych.
Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2019/2020, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2020 r.
Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty dzieci:
1. Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne
2. Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej
3. Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną
4. Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo)
5. Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku
6. Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych
7. Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji
8. Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
9. Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola
10. Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną

 


          Rok szkolny 2020 – 2021 – Rok sportu i muzyki

"Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka"

Zadania:
Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:
1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
3. Rozwijanie sprawności ruchowej
4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

 

Działania:

1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu i muzyki

2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
• prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi
• prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki
• organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.
• cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.

3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
• kąciki sportowe
• wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów
• różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi.

4. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez:
• wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje

5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
• prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka
• organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji
• prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci
• stosowanie profilaktyki zdrowotnej
• zorganizowanie Spartakiady przedszkolnej
• przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia
• wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów
• hodowlę warzyw w salach


6. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia

Monitorowanie
Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Zastosujemy narzędzia: Wywiad z rodzicami, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.
Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2020/2021, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2021 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Oczekiwane efekty dzieci:
• Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
• Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
• Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
• Potrafią łączyć ruch z muzyką.
• Wykazują sprawność fizyczną.
• Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
• Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact