Ważne informacje dla Rodziców !

Przeczytaj..

kids read

SZANOWNI RODZICE,

od dnia 11 marca 2019r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych      i     oddziałów      przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

nabor.pcss.pl/szczecin

 

Niniejsza rekrutacja nie obejmuje przedszkoli i placówek niepublicznych.

 

 1. WAŻNE DATY

 • W  dniach  11  marca  -  29  marca  2019r.–  składanie  przez  Rodziców  wniosków   do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami;
 • Dnia 23 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • W dniach 24 - 26 kwietnia 2019r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w  formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;
 • Dnia 29 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • 29 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub  w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie

placówki, w kolejności alfabetycznej.

 

 2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE WPRZEDSZKOLU?

 • W rekrutacji mogą uczestniczyć  dzieci  urodzone  w  latach  2013 - 2016 tj. w wieku 3 -6lat.
 • W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte również dziecko, które w dniu 1 września 2019r. będzie miało ukończone 2,5 roku (urodzone w okresie styczeń – luty 2017r.).
 • W rekrutacji mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

 

DZIECI 3 - 5 – LETNIE (rok urodzenia 2016 - 2014)

 

Z dniem 1 września 2019r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci trzy, cztero i pięcioletnie (rok urodzenia 2016,2015,2014).


Zgodnie z powyższym dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w:

 1. przedszkolu,
 2. oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Możecie Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.

 

Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

 

DZIECI 6 – LETNIE (rok urodzenia 2013)

 

W roku szkolnym 2019/2020 dziecko w wieku 6 – lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w:

 1. oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub
 2. przedszkolu.

Można wybrać nie więcej niż trzy placówki.

 

Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

 

W jakim przypadku dziecko 6-letnie

może rozpocząć edukację w klasie pierwszej?

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej nie jest wymagana)albo
 • nie korzystałoz wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej ale posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Dziecko 6 - letnie, które zostanie wcześniej przyjęte do pierwszej klasy szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 3. KRYTERIA REKRUTACJI

 

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI

 

KRYTERIA USTAWOWE

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych wraz z rodzicami na obszarze Gminy Miasto Szczecin.

 

W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Szczecin) niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata*,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.):

*wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

 

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

 1. oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin (wzór oświadczenia nr 5),

2.oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia nr 6),

3. orzeczenie    o    potrzebie    kształcenia    specjalnego     wydane     ze     względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub  orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu  przepisów  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia nr 7),

5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uwaga: przewodniczący  komisji rekrutacyjnej  ma  prawo  weryfikacji informacji zawartych  w oświadczeniach a wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

KRYTERIA 3) i 5) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

 1. oryginału,
 2. notarialnie poświadczonej kopii,
 3. urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1  KPA  z dokumentu,
 4.  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

DRUGI ETAP REKRUTACJI

 

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO,

wskazane  w  uchwale  NR  XXVIII/724/17  Rady  Miasta  Szczecin  z  dnia  28.03. 2017 r.   w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania   rekrutacyjnego   do   publicznego   przedszkola,   oddziału   przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych    przez    Gminę    Miasto    Szczecin    oraz    dokumentów     niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 1. liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia, przekraczająca 5 – godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (za każdą zadeklarowaną godzinę przekraczającą 5 - godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 1 pkt - max 6 pkt.),

2. dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna - 10pkt,

3. dziecko, którego starsze  rodzeństwo  kontynuować  będzie  edukację  przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w tej samej szkole podstawowej - 6 pkt,

4. dziecko zamieszkałe w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej oraz dziecko zamieszkałe  na  Osiedlu,  w  którym  nie  ma  w  pobliżu  przedszkola,  a  stara  się  o miejsce w najbliższym miejsca zamieszkania przedszkolu - 5pkt,

5. dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się w trybie dziennym w pobliżu  przedszkola/szkoły podstawowej  – 4 pkt,

6. dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie - 8pkt.

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 39 punktów.

 

 

POTWIERDZENIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY


 1. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie dziennym (wzór oświadczenia nr 1),
 2. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli (wzór oświadczenia nr 2),
 3. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej (wzór oświadczenia nr 3), 

4.oświadczenie    rodziców/prawnych    opiekunów    kandydata     o zamieszkiwaniu   na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie (wzór oświadczenia nr 4).

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 4. WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 

 • żądać  dokumentów  potwierdzających  okoliczności   zawarte   w   oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • może zwrócić się do Prezydenta Miasta Szczecin o potwierdzenie tych okoliczności,
 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,
 • oświadczenie  o  samotnym   wychowywaniu   dziecka   może   być   zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta,
 • do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650)      

  5. UWAGI:
 1.  Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

      2. W celu wprowadzenia zmian do karty zgłoszenia po jej zatwierdzeniu w systemie, należy wypełnić formularz jeszcze raz od początku.

3. Jeśli formularz po elektronicznym zatwierdzeniu nie  został  wydrukowany  i  złożony w przedszkolu, to jest  nieważny,  a  dziecko  nie  bierze  udziału  w  rekrutacji.  W takiej sytuacji należy wypełnić wniosek jeszcze raz od początku. Formularz zgłoszenia można wypełniać wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i zaniesiona do placówki pierwszej preferencji. Pozostałe wersje są automatycznie usuwane z systemu.

4. Można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane placówki (nie więcej niż3).

5. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki.

6. Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i zanieść do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku.

7. Wypełniony formularz zawsze należy najpierw zatwierdzić. Dopiero po zatwierdzeniu generowany jest dokument do wydruku.

8. Po wydrukowaniu zostaje wygenerowany numer PIN, za pomocą którego będzie można sprawdzić wyniki naboru.

9. Wniosek można również otrzymać w wybranej placówce,  wypełnić ręcznie i złożyć   w placówce pierwszego wyboru.

10. W karcie zgłoszenia nie wpisuje się przedszkoli i szkół podstawowych, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np.niepubliczne).

11. W przypadku niezłożenia w formie papierowej dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do żadnej placówki.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl

 

Na   ww.   stronie  za  pomocą  wyszukiwarki   baza  przedsiębiorców     należy   wyszukać  i wydrukować zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a następnie dołączyć je do wniosku.

 

6. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 

 1. proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
 2. wejść w zakładkę „PRZEDSZKOLE”
 3. stworzyć listę preferencji placówek,
 4. wypełnić pozostałe pola formularza,
 5. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
 6. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru, Placówka drugiego i trzeciego wyboru otrzymuje zgłoszenie w formie elektronicznej.
 7.  po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 zawiera

następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, albo szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
  • imiona i nazwiska rodziców kandydata,
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka,
  • wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, albo szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

7. WZORY OŚWIADCZEŃ:

OŚWIADCZENIA DO KRYTERIÓW

OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

Oświadczenie      1.      Oświadczenie      rodziców/prawnych      opiekunów      kandydata   o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennym.

Oświadczenie 2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli.

Oświadczenie     3.     Oświadczenie      rodziców/prawnych      opiekunów      kandydata     o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej.***

Oświadczenie     4.     Oświadczenie      rodziców/prawnych      opiekunów      kandydata     o   zamieszkiwaniu   w   Gminie   Miasto   Szczecin   i    rozliczaniu    podatku    dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.

*** Pobliże przedszkola/szkoły podstawowej oznacza granice obwodu szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin określa uchwała Nr IV/89/19 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019r.

OŚWIADCZENIA DO KRYTERIÓW USTAWOWYCH

Oświadczenie 5. Oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin.

Oświadczenie 6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Oświadczenie 7. Oświadczenie potwierdzające samotne wychowywanie dziecka.

DRODZY RODZICE I KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!

 

Dnia 1 marca 2019 (piątek) wystąpi w Naszym przedszkolu Dziecięce Studio Teatralne, które zaprezentuje przedstawienie pt. „Lustereczka”. Młodsze grupy zapraszamy na salę gimnastyczną o godzinie 10:45, zaś starsze o godzinie 12:15.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact