Przeczytaj..

kids read

ZARZĄDZENIE NR 9/19 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

i klas I publicznych szkół podstawowych

Napodstawieart. 154 ust. 1 pkt 1 wzwiązkuz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawyzdnia14 grudnia2016r.

Prawo  oświatowe  (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 996,  poz. 1000,  poz. 1290,  poz.1669,  poz. 2245),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli     i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszegozarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

na rok szkolny 2019/2020

l.p. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin    wpostępowaniu

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2019r. -

29.03.2019r.

16.08.2019r.-

21.08.2019r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

01.04.2019r. -

19.04.2019r.

22.08.2019r. -

26.08.2019r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

23.04.2019r.

do godz. 15.00

27.08.2019r.
4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w formie pisemnego oświadczenia

24.04.2019r. -

26.04.2019r.

28.08.2019r.
5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów

           nieprzyjętych                                                                                                                        

29.04.2019r.

do godz. 15.00

29.08.2019r.


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2019/2020

l.p. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2019 r. –

29.03.2019 r.

16.08.2019 r. –

20.08.2019 r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej

z oddziałem sportowym

13.03.2019 r. –

22.03.2019 r.

21.08.2019 r. –

22.08.2019 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

26.03.2019 r.

godz. 12.00

23.08.2019 r.
4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

01.04.2019 r. –

15.04.2019 r.

23.08.2019 r. –

26.08.2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04.2019 r.

godz. 12.00

27.08.2019 r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

16.04.2019 r. –

24.04.2019 r.,

do godz. 15.00

28.08.2019 r.
7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

26.04.2019 r.

godz. 15.00

29.08.2019 r.


 

Ważne informacje

Szanowni Państwo, opłaty za przedszkole wnosimy do 7go dnia miesiąca.

Numer konta:
98 1020 4795 0000 9902 0278 2969

Powyższy numer konta nie służy do wnoszenia opłat za rytmikę, logopedię i inne zajęcia dodatkowe.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact