Przeczytaj..

kids read

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

na rok szkolny 2018/2019

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów,
a także liczba punktów możliwych do uzyskania

za poszczególne kryteria

I. Kryteria ustawowe (określone w art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe)


1. Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Szczecin.

2. W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących Gminę Szczecin) niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,
1) wielodzietność rodziny kandydata*,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,                                                                               7) objęcie kandytata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

 

 

 

3. Do wniosku (zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin,
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Dokumenty 3) - 5) są składane (do wyboru) w:

1) oryginale,
2) notarialnie poświadczonej kopii,
3) urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu,                      4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

II. Kryteria organu prowadzącego: (określone w uchwale Nr XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów):

1. Jeżeli po przeprowadzeniu, w oparciu o art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia, przekraczająca 5-godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt, max. 6 pkt),

2) dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna - 10 pkt,

3) dziecko, którego starsze rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 6 pkt,

4) dziecko zamieszkałe w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej oraz dziecko zamieszkałe na Osiedlu, w którym nie ma w pobliżu przedszkola, a stara się o miejsce w najbliższym miejsca zamieszkania przedszkolu - 5 pkt,

5) dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej – 4 pkt,

6) dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie – 8 pkt.


2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o których mowa w pkt. 1 są:

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie dziennym, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,
2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,
3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,           4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

Dyrektor Wydziału
Lidia Rogaś

 

Ważne informacje

Szanowni Państwo, opłaty za przedszkole wnosimy do 7go dnia miesiąca.

Numer konta:
98 1020 4795 0000 9902 0278 2969

Powyższy numer konta nie służy do wnoszenia opłat za rytmikę, logopedię i inne zajęcia dodatkowe.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact