Przeczytaj..

kids read

ZARZĄDZENIE NR 28/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019.

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 12.03.2018r. - 28.03.2018r. 07.05.2018r.- 18.05.2018r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 29.03.2018r. - 05.04.2018r. 29.03.2018r. - 05.04.2018r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.04.2018r. do godz. 15.00 25.05.2018r
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 23.04.2018r. - 26.04.2018r. 28.05.2018r. - 30.05.2018r
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.04.2018r. do godz. 15.00 01.06.2018r.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2018/2019.

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 12.03.2018 r. – 29.03.2018 r. 16.08.2018 r. – 20.08.2018 r.
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym 16.03.2018 r. – 22.03.2018 r. 21.08.2018 r. – 22.08.2018 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 23.03.2018 r. godz. 12.00 23.08.2018 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 30.03.2018 r. – 13.04.2018 r. 23.08.2018 r. – 24.08.2018 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.04.2018 r. godz. 12.00 27.08.2018 r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 16.04.2018 r. – 19.04.2018 r., do godz. 15.00 28.08.2018 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23.04.2018 r. godz. 12.00 29.08.2018 r.

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-456214120

Imię: Daniel Robert

Nazwisko: Wacinkiewicz

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 16 stycznia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

 

Ważne informacje

Szanowni Państwo, opłaty za przedszkole wnosimy do 7go dnia miesiąca.

Numer konta:
98 1020 4795 0000 9902 0278 2969

Powyższy numer konta nie służy do wnoszenia opłat za rytmikę, logopedię i inne zajęcia dodatkowe.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact